ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Политиката отразява изискванията на Регламент 2016/679, Закон за защита на личните данни и подзаконовите актове по прилагането му  във връзка с получаването,  обработването, съхранението и унищожаването на личните данни на физическите лица

 

Информация за нас

 

„Оазис Тур“ АД (Оазис Тур и/или Администратора), е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 102729737, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Янко Комитов №16А,

Тел: +359 888 02 97 35  ; e-mail: office.reginamare@gmail.com

 

Информация за контакти в Оазис Тур АД, относно опазване на личните данни на нашите клиенти

 

„Оазис Тур“ АД

гр. Бургас, ул. Янко Комитов №16а

Mob:   +359 888 02 97 35
e-mail:  office.reginamare@gmail.com

Длъжностно лице по защита на личните данниДеян Данин – управител хотел

Оазис Тур АД обработва Вашите лични данни с цел да Ви предостави по-добри, по-качествени и по-разнообразни хотелски услуги, както и да спази всички законови изисквания към хотелиерите. Ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.